آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پماد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پماد در خواب، بيانگر داشتن سلامت كامل است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دخترى در خواب پماد درست كند، يعنى در كارهايش موفق است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)