آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پونز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است كه با اطرافيانتان دچار مشكل مى‏شويد. اگر زنى در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بيانگر آن است كه بر توطئه دشمنان غلبه پيدا مى‏كند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمى كند، يعنى دست به كارهاى ناشايست مى‏زند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)