آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كسى براى شما پيغامى مى‏فرستند، بيانگر اتفاقات خوشايند در زندگيتان است. اگر در خواب، شما براى كسى پيامى فرستاديد، به اين معنا است كه براى مدتى دچار مشكل مى‏شويد.

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه اوقات خوشى را پيش رو داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)