آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

ترکه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تركه در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر در خواب كسى شما را با تركه كتك زد، به اين معنا است كه به اهدافتان مى‏رسيد. اگر شما كسى را با تركه كتك زديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)