آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تفرج

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)