آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تولد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تولد در خواب نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه مرده‏ايد و دوباره متولد مى‏شويد، به اين معنا است كه به اهداف خود خواهيد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)