آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لقمه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كه لقمه شيرين در دهان نهاد. دليل كه سخني خوش گويد. اگر آن لقمه ترش بود تاويلش به خلاف اين است.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند لقمه گرم دردهان نهاد، دليل كه در بلائي افتد. اگر لقمه دردهان خوش بود، تاويلش به خلاف اين است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن لقمه درخواب سه وجه است.

اول: بوسه دادن،

دوم: سخن لطيف و دلپسند،

سوم: منفعت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)