آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لقوه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه رويش از علتِ لقوه كج شد، دليل كه پيش مردم خوار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لقوه در خواب، دليل بر مردي منافق بود. اگر بيند كه به علتِ لقوه گرفتار شد، دليل بر اشكار شدن دين او است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)