آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لوید

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن لويد درخواب، دليل است بر خدمتكار خانه. اگر بيند كه اصل لويد از مس است، دليل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لويد را در خواب بزرگ و پاكيزه بيند، دليل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لويد را كوچك بيند، دليل است كه خدمتكارِ او مفسد است. اگر بيند كه لويد بشكست، دليل كه خدمتكار از وي جدا شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)