آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گردن

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و محل دين اگر ديد گردن او چون شيرشد، دليل قوت است و صلاح دين و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعيف ديد، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد ماري در گردن او حلقه شده بود، دليل كه زكوة مال نداده باشد.

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب به گردن خود گراني ديد، دليل كه بيمار شود. اگر ديد باري در گردن داشت و بر خود هيچ رنج از آن بار نيم ديد، دليل بر درستي دين است و عمر دراز.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر گردن خود را سياه ديد، دليل كه امانت را خيانت كند. اگر در خواب گردن خود را كوتاه ديد، دليل كه امانت بگذارد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد بر گردن موي داشت، دليل كه وام دار شود. اگر گردن خود را شكسته ديد، دليل كه به مراد برسد و در دينش خلل افتد. اگر گردن خود را كج بيند، دليل كه امانت را خيانت كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گردن بر پنج وجه است.

اول: امانت.

دوم: توانائي.

سوم: خيانت.

چهارم: وام (رام شدن).

پنجم: بيماري.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)