آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرده

 

حضرت دانيال گويد: گرده درخواب، دليل بر مالِ نهاني بود كه بيابد و هزينه كند. اگر گرده پخته است، دليل كه مال نهان كرده بازجويد. جابرمغربي گويد: اگر ديد گرده حيواني مي خورد كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دليل بر مال حرام است. بعضي از معبران گويند: ديدن گرده به خواب، دليل فرزند است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)