آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هدیه

 

اگر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن خير و منفعت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

هديه فرزند بود.

 

جابرمغربي گويد:

انديشه و فكر بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر هديه گوشت لطيف بود خير ونيكي است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

 

تام چت ويندو مي گويد :

هديه دريافت داشتن در خواب نشان فرزند است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)