آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گلیم

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن گليم در خواب، دليل بر مردي ديندار و بزرگ است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كه گليمي يافت، دليل است زني توانگر بخواهد. اگر اين خواب را زني بيند، شوهر كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر در خواب گليمي سبز بيند، دليل است بر زني مستوره، اگر گليمي سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر است. اگر گليم زرد بيند، دليل است آن زن بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، دليل كه آن زن عالمه است. اگر گليم ضايع بيند، دليل است از زن جدا شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گليم در خواب بر پنج وجه است.

اول: رئيس.

دوم: مهتري (سروري).

سوم: زني توانگر(زني ثروتمند).

چهارم: كنيزك.

پنجم: منفعت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)