آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گناه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در فتنه افتد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن گناه نمودن، دليل مصيبت بود و دربيداري توبه بايد كردن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)