آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گندم

 

محمدبن سيرين گويد :

كه ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند خوشه هاي گندم مي خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در ان ديار ارزان شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گندم درخواب سه وجه بود.

اول: معزول شدن.

دوم: تصرف کردن.

سوم: غربتي (بي زن و مجرد بودن).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد. اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گندم : کامیابی

کشت گندم : سود زیاد

درو کردن : شما یک کار خواهید یافت

برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد

خوشه : برد ، سود

دانه : خوشبختی

جمع آوری : سلامتی

آفت زده : کار پر رنج و زحمت

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)