آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گیاه

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر بيند در ميان گياه زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود. اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت بر وي زياده شود. اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال حاصل نمايد. اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد. اگر بيند گياه مي خورد، دليل كه بيمار شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گياه درخواب، بر پنج وجه است.

اول: دين.

دوم: مال.

سوم: فرزند.

چهارم: ولايت و فرمانروايي.

پنجم: نيكوئي حال (خوبي وضع و حال).

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)