آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کارد

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند باكارد سلاحي ديگر داشت، دليل بزرگي بود و بعضي گويند تاويلش آن كه غلام حبشي بخرد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر در خواب بيند كه كارد از غلاف بكشيد، دليل كه زنش پسري آورد. اگر بيند كارد در غلاف بشكست، دليل كه يكي از خويشان او بميرد. اگر بيند كاردِ وي زنگ يا عيبي پيدا شد، دليل بر نقصان مال است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كارد در خواب بر شش وجه است.

اول: صحبت.

دوم: فرزند.

سوم: ظفروپيروزي.

چهارم: پناه و پشتيبان.

پنجم: توانائي.

ششم: ولايت و فرمانروايي.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)