آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هویج

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و بخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن هويج درخواب چون شيرين است، دليل منفعت است به زحمت. اگر شيرين نبود، دليل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند.

 

1ـ ديدن هويج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند در حال خوردن هويج است ، نشانة آن است كه در سن پايين ازدواج مي كند و صاحب چند فرزند شيطان و پر جنب و جوش مي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)