آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کاغذ

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كاغذ سفيد و پاكيزه داشت، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كاغذ او در آب افتاد يا بسوخت، دليل نقصان مال است.

 

جابرمغربي گويد:

اگر در خواب ديد كاغذ بسيار داشت، دليل كه در علم و فضل شهرت كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كاغذ در خواب بر سه وجه است.

اول: مال حلال.

دوم: كسب و معيشت (کسب معاش).

سوم: كام يافتن (کاميابي).

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)