آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کرته

 

جامه اي است كوتاه و او را به فارسي پيراهن گويند پوشيدن آن در خواب دليل قوت است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كرته سفيد نو پوشيده بود، دليل كه از غم برهد. اگر سبز بيند، دليل كه او را عالمي قوت بود. اگر زرد بيند، دليل كه بيمار شود اگر كبود ديد مصيبت است. اگر سرخ بيند به عشرت دنيا مشغول شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر در خواب ديد كرته وي ابريشمين بود. دليل بر عزت و بزرگي دنيوي است، اما در دين ضعيف است. اگر ديد كرته او ضايع شد، دليل است بر نقصان قوت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كرته بر چهاروجه است. اول: قوت. دوم: پناه. سوم: سفر. چهارم: نظام كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)