آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کرسی

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كرسي به خواب علم است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن كرسي به خواب،دليل احاطت و قدرت حق تعالي است.

 

جابرمغربي گويد:

تاويل كرسي به خواب، دليل بر امامي مطيع و زاهدي به كمال يا پادشاهي عادل است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كرسي به خواب بر شش وجه است.

اول: عدل.

دوم: انصاف.

سوم: عز و شرف.

چهارم: مرتبت منزلت.

پنجم: ولايت و فرمانروايي.

ششم: بلندي قدر و جاه (والائي جاه و مقام).

 

اگر ديد در آسمان بر كرسي نشسته بود. دليل كه كارش بالا گيرد و به مرادها برسد و به ميان خلايق عزيز و مكرم گردد، اما كرسي كه درودگران تراشيده اند، دليل زن بود و هر نيك و بد كه در او بيند به زن بازگردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)