آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کشتن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز شود. اگر ديد كسي را بكشت بي آن كه سرش را از تن ببريد، دليل كه منفعتي بدان كس رساند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد او را گروهي بكشتند، دليل منفعت است. اگر ديد شخصي او را بكشت به ظلم، دليل كه بيننده مظلوم است و حق تعالي كسي را به او بگمارد تا مكافات ان باز كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد فرزند خود را بكشت، دليل كه روزي حلال يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر ديد ستوري(چهارپا) يا جانوري يا چيزي ديگر را بكشت، دليلكه برخصم (دشمن)غالب شود.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشتن

کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)