آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هیزم

 

اگر در خواب هيزم تر يا خشك ديد، دليل جنگ است. اگر بيند كه هيزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بيند، بر آن قياس كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن هيزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هيزم يا هيمه را معبران نشان جنگ افروزي دانسته اند و شايد ريشه آن همان شعر سعدي باشد که سخن چين بدبخت هيزم کش است- ميان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هيزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هيزم ها مشغول باشيد ، شما جنگ افروزي و فتنه مي کنيد.

 

1ـ ديدن هيزمهاي روشن در خواب ، نشانة تغييرات خوشحال كننده است .

2ـ اگر خواب ببينيد هيزم خريد و فروش مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه سعادت و شادماني به حد اعلا است .

3ـ ديدن خاكستر هيزم در خواب ، نشانة سختي و نوميدي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)