آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کشمش

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كشمش داشت و بخورد، دليل است به قدر آن منفعت بيند. اگر بيند كشمش به كسي داد، دليل است راحتي به وي رساند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كشمش به خروار درخانه بود، دليل است مال تمام حاصل نمايد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كشمش درخواب بر سه وجه است.

اول: منفعت.

دوم: مال حلال.

سوم: كسب و معيشت.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کشمش : دعوا در همسایگی

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن میوه هائی خشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئی باشددوستان در حق او گویند

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)