آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کعبه

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كعبه درخواب خليفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زيادت و نقصان كه در آن بيند، دليل بر خليفه بود. اگر بيند كه طواف كعبه مي كرد، دليل بر صلاح دين او بود و از خليفه فائده يابد. اگر بيند كه احرام بسته بود و روي در كعبه داشت، دليل به زيادتي صلاح او بود. اگر بيند كه سراي او كعبه بود و مردم آنجا را زيارت مي كردند، دليل كه امانت مردم كند و حرمت يابد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر پادشاهي در خواب بيند كه به كعبه رفت، دليل كه از جانب حق تعالي بزرگيش زياده گردد. اگر بيند كه كعبه بيفتاد يا بسوخت، دليل كه حال خليفه تباه گردد. اگر بيند كه دركعبه بود، دليل كه از شر دشمن ايمن گردد. اگر بيند كه روي به حجر الاسود نهاد، دليل كه حج بگذارد. اگر بيند كه بر بام كعبه بود، دليل كه بيننده بدمذهب بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كعبه در خواب بر چهار وجه است.

اول: خليفه.

دوم: امام.

سوم: ايمان.

چهارم:امنيت و ايمني.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن رفتن به کعبه و ایمنی وسلامت بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)