آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کفجه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كفجه پاكيزه داشت، دليل كه خادمه او مصلحه بود. اگر كفجه را شكسته يا كهنه بيند، تاويل به خلاف اين بود. اگر پادشاه كفجه آتش در خواب بيند، دليل بر مردي بود دلير. اگر قاضي كفجه آتش در خواب بيند، نايب او بود وهر كه جز اين كس كفجه آتش بيند، دليل بر خدمتكار خانه بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)