آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلاه

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قيمت كلاه. اگر بيند كه كلاه او گوشه بر سر داشت، دليل عمل بود از قبل پادشاه.

 

حضرت دانيال گويد:

اگر بيند كه كلاه در سر داشت، دليل بر خير دين بود. اگر بيند كه دستار بر سر كلاه نهاده بود، دليل كه راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر بيند كه كلاه ابريشمين در سر داشت، دليل خير بود. اگر بيند كلاه زرين در سر داشت، دليل مال بود. اگر كلاه را از مرواريد بيند، دليل كه عزيز گردد. اگر كلاه را آهنين بيند، دليل كه از پادشاه قوت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه كلاه خونين بر سر داشت، دليل كه خود را در پيش مردم عزيز پندارد و سخنهاي محال گويد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر اين بيند كه كلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دليل كه كام دل يابد، و اگر به خلاف اين بيند، دليل كه به مراد نرسد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر درخواب بيند كه كلاه سياه بر سر داشت، اگر در بيداري داشته باشد، دليل منفعت بود. اگر بيند كه كلاه از سر او بيفتاد، دليل است در غم افتد. اگر بيند كه كلاه از سر او برگرفتند، دليل كه از جاه بيفتد. اگر كلاه نو بر سر داشت، دليل كه مرتبه او زياد گردد. اگر كهنه بيند به خلاف اين باشد. اگر بيند كه كلاه سفيدبر سر داشت، دليل دين پاك بود. اگر سبز بود طاعت گذار باشد. اگر سرخ بود نقصان دين او بود. اگر زرد بود بيمار باشد. اگر سياه بيند، كسي را نيك بود كه آن را در بيداري داشته باشد. اگر بيند كه كلاه مرصع در دست يا در سر داشت، دليل كه به قدر و قيمت كلاه بزرگي يابد. اگر كلاهش درافتاد، دليل كه پادشاه مال او رامصادره كند و بستاند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كلاه در خواب بر شش وجه بود.

اول: ولايت و فرمانروايي.

دوم: رياست.

سوم: بزرگي.

چهارم: عزيزو گرامي بودن.

پنجم: مقدار.

ششم: منزلت.

 

ديدن كلاه دوز در خواب، دليل بر مردي كاردان بود كه خدمت بزرگان كند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 کلاه معرف عزت و حرمتي است که نزد مردم داريم. نماينده برداشتي است که ديگران نسبت به ما دارند و بهائي است که جامعه به ما مي دهد. کلاه در خواب به هيچ عنوان معرف پول و مال و دارائي نيست. اگر در خواب ببينيد کلاهي خوب و نو بر سر داريد نشان آن است که موقعيت اجتماعي بالائي پيدا مي کنيد. اگر ببينيد کسي کلاهي به شما داد و آن را بر سر نهاديد به ياري ديگران موقعيت خوبي بدست مي آوريد. اگر کسي در خواب ببيند لباس خوبي نپوشيده اما کلاه نو و گران بهائي بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لياقت شغلي را به دست آورده است . اگر لباس خوب و کلاه بي ارزش داشته باشد تعبير خلاف آن است و خواب او مي گويد بيننده خواب شايستگي زياد دارد ولي کاري به او داده اند که در خور شان و مقامش نيست.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کلاه

نو و زیبا : خوشبختی

کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت

بوسیله باد برده شدن : بی وفایی

تعمیر کردن آن : ضرر، زیان

کلاه گذاشتن : سفری در راه است

گم کردن یک کلاه : ناراحتی

از زمین برداشتن : رضایت

کلاه حصیری : خوشبختی

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)