آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلنگ

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن كلنگ درخواب، دليل بر مردي غريب و درويش است. اگر بيند كلنگي بگرفت، دليل است با مردي غريب پيوندد و از يكديگر منفعت يابند. اگر بيند كه كلنگ بسيار داشت، دليل است بر گروهي غريبان مهتر شود. اگر بيند بر كلنگي نشسته بود، دليل است به سفري رود. اگر بيند در خانه كلنگ داشت دليل است زنش درويش شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)