آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلید

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كليد، دليل بر مردي بود گشاينده كارها و ظفر يافتن بر دشمن.

اگر بيند كه كليد بسيار داشت، دليل است كه بزرگي يابد.

 

حضرت دانيال گويد:

اگر در خواب بيند كه كليد آهنين داشت، دليل قوت بود.

اگر كليد مسين داشت يا برنجين، دليل است كه سخنش گيرا شود.

اگر كليد را چوبين بيند، دليل كه منفعت آن كمتر بود.

اگر بيند كه كليدِ سيمين داشت يا زرين، دليل كه مال حاصل كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه قفل را نتوانست گشود و كليد ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

اگر بيند كه به كليد قفل گشود، دليل است كه زن خواهد و كنيزك خرد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كليد در خواب بر هشت وجه است.

اول: مژده وبشارت.

دوم: فرج ونجات ازغم.

سوم: شفا از بيماري.

چهارم: يافتن مراد.

پنجم: قوت و نيرومندي دين.

ششم: گذاردن و برآورده شدن حاجت.

هفتم: اجابت دعا.

هشتم: علم و دانش.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

داشتن کليد در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانيد به مدد کليد قفل در بسته اي را بگشائيد و پشت آن در نيز چيزهاي خوب بيابيد و ببينيد. کليد درخواب تقريبا همان تعبيري را دارد که در بيداري از کليد انتظار داريم. کليد وسيله اي است براي گشودن قفل ها و در هاي بسته و در خواب نيز به توانائي انجام امور مشکل تعبير مي شود. اگر در خواب ببينيد کليدي بزرگ داريد که نمي دانيد که به کدام قفل مي خورد خواب شما مي گويد قدرت انجام کارهاي بزرگ را خواهيد يافت ولي فرصت و موقعيت به دست نمي آوريد. اگر ببينيد قفل بزرگي هست و شما کليد کوچکي در دست داريد براي انجام کاري بزرگ احساس حقارت و کوچکي خواهيد کرد يا امکان به دست نمي آوريد. اگر در خواب ببينيد قفل و کليد آشنائي هست اما شما نمي توانيد آن را بگشائيد با مشکي رو به رو مي شويد که از حل آن در مي مانيد. اگر ببينيد ديگري کليد مي سازد و به شما مي دهد خدمتي در حق شما انجام مي دهد و راه موفقيت را به رويتان مي گشايد. اگر ديديد خودتان داريد کليد مي سازيد تدبير کاري را مي کنيد . اگر در خواب ببينيد کليد شما در قفل شکست در کاري شکست مي خوريد و گرفتار استيصال مي شويد. اگر ببينيد با کليدي دري را قفل مي کنيد زيرکانه رازي را از ديگران پنهان نگه مي داريد. همه اين ها در صورتي است که کليد محور خواب شما باشد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کلید

یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت

گم کردن آن : بگو مگو

آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)