آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کنشت

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيند كه در كنشت شده بود، اگر بيننده مصلح است تعبيرش نيك بود، اگر مفسد بود تعبيرش بد باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)