آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قندیل

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن قنديل افروخته، دليل بر توفيق عبادت بود. اگر بيند كه در خانه يا در دكان او قنديل آويخته يا افروخته بود، دليل كه زن صالحه بخواهد. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه طاعت بسيار كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قنديل افروخته به خواب بر چهار وجه است. اول: زن خواستن. دوم: توفيق طاعت. سوم: عز و دولت. چهارم: گشايش كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)