آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فاخته

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با كسي نسازد. اگر بيند كه فاخته داشت، دليل است زني بدين صفت بخواهد. اگر بيند فاخته خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دليل است از غايبي خبر خوش شنود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن فاخته به خواب بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: فرزند.

سوم: خادم.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)