آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فلاخن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه سنگ فلاخن به كسي انداخت، دليل كه بر آن كس نفرين كند و ديدن سنگ فلاخن انداختن، دليل بر سخن ناخوش است كه بگويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)