آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غنیمت

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن غنيمت يافتن، اگر مال كافران است، دليل كه در آن ملك نرخ ها گران شود. اگر ديد كه مسلمانان از ديار كافران غنيمت آوردند، دليل است كه در آن ديار نعمت ارزان شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)