آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عاریت

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز بر وي ثابت بماند و تمتع از او يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)