آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عراده

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در شهر يا قعله كافران عراده انداخت، دليل است كه اهل آن شهر در مسلماني سخن ناسزا گويند. اگر بيند كه سنگ عراده به جائي انداخت، دليل است كه اهل آن موضع را غيبت كند يا دشنام دهد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)