آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عصاری

 

اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر شود به نيكي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)