آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عماری

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در عماري نشسته بود و آن عماري را بر اسب يا اشتر بسته بودند و ميرفت، دليل است كه بزرگي و منفعت يابد. اگر بيند آن عماري بيفتاد، تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن عماري به خواب برشش و جه است. اول: بزرگي. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبت. چهارم: رياست. پنجم: ولايت. ششم: پيوستن با مهتري.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)