آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ظ >

ظلمات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر به خواب بيند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشني آمد، دليل كه راه دين بر وي گشاده شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر به خواب بيند كه از ظلمات بيرون آمده و باز در ظلمات رفت، دليل گمراهي است.

 

جابرمغربي گويد:

ظلمات، دليل غم است اگر بيند در دياري ظلمات ظاهر شد، دليل كه در آن ديار اندوه ظاهر گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است.

اول: فكروانديشه.

دوم: تحيروسرگرداني.

سوم: فروبستن كارها (بسته شدن کارها).

چهارم: بدعت.

پنجم: ظلالت وگمراهي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)