آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طاعون

 

ديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است.

محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه وبلا است.

 

1ـ اگر خواب ببينيد طاعون ميان مردم شيوع پيدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثي مأيوس كننده زن يا نامزد شما را به زندگي تأسف باري خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببينيد به طاعون مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه با بهترين برنامه ريزي كار خود را از كسادي و ورشكستگي نجات مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از افراد مبتلا به طاعون مي گريزيد تا در امان بمانيد ، علامت آن است كه  به مشكلي غير قابل ادراك دچار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)