آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طباخی

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند طباخي مي كرد، اگر آن چه مي پخت خوش طعم بود، دليل منفعت است از پادشاه. اگر آن چه مي پخت بدطعم و ناخوش است، تاويل به خلاف اين بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)