آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صحیفه

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صحيفه چيزي نوشت، دليل كه ميراث يابد اگر چيزي ننوشت، دليل است ميراث طلبد و فائده نرسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)