آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شاهین

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن شاهين در خواب، دليل كه از پادشاه ظالم بزرگي يابد. اگر بيند كه شاهين مطيع او بود، دليل كه فرزندي آورد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن شاهين درخواب، دليل بر مردي بسيار دانا بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن شاهين درخواب بر چهار وجه است.

اول: قدرومقام و منزلت.

دوم: فرمانروائي.

سوم: مال و نعمت.

چهارم: فرزند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

شاهين مرغي است شکاري و تيزچنگ و بلند پرواز که ديدنش در خواب نيکو است. اگر ببينيد که شاهين را رام کرده ايد و به شکار بر مي انگيزيد بسيار نيکو است و خواب شما از پيروزي و کامروايي خبر مي دهد. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که شاهين در خواب قدر و منزلت است و کامروايي است. برخي از معبران نوشته اند که شاهين فرزند ذکور است و شاهين سفيد بخت بيدار و به زبان گوياتر شاهين چنان پسري است که موجب سربلندي پدر مي شود و نام آور مي گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسين وا مي دارد. اگر در خواب ببينيد که براي به دام افکندن شاهين تلاش مي کنيد اين نشان تلاشي است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام مي دهيد و چنانچه شاهين را به چنگ بياوريد پيروز مي شويد و مقام و منزلت مي يابيد. اگر ببينيد که شاهين رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بي تلاش و زحمت پيروز و کامروا مي شويد اما نيکو نيست اگر ببينيد که شاهين به شما که صاحبش هستيد زحمت و جراحتي وارد مي آورد. در خواب نگريستن به چشم شاهين نيز خوب نيست.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)