آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شرابی

 

اگر بيند شرابي داشت، دليل كه زن بگيرد. اگر بيند شرابي بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و گويند ديدن شرابي به خواب، دليل بر خادم است. اگر بيند شرابي بشكست، دليل كه خادم يا كنيزك بميرد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شرابي در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خيروبركت. نهم: منفعت از قِبَل زنان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)