آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شکستن

 

اگر به خواب بيند كه اندامي از اندامهاي او بشكست، دليل زيان است به سبب خويشي كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بيند كه چيزي از آلات مناهي بشكست، مانند چنگ و رباب، دليل بود بر خير.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شکستن: شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند

 

1ـ اگر خواب ببينيد استخوان دست يا پايتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مديريت شكستهايي خواهيد خورد .

2ـ ديدن شكستن اسباب و وسايل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگي روحي ميان افراد خانواده است .

3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ ديدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهاي حسادت آميز تبديل به شورش و دعواهايي خشونت آميز خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)