آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شنالک

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد، اگر فرياد داشت. اگر فرياد نداشت، دليل كه با كسي خصومت كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)