آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شوربا

 

ديدن شوربا به خواب كه با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دليل منفعت باشد. اگر به خلاف اين بيند، تاويلش به خلاف بود.

جابرمغربي گويد: ديدن شوربا چون با گوشت لطيف پخته باشند، دليل فائده بود. اگر به گوشت غليظ پخته باشند، دليل غم و اندوه است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شوربا نعمت و فايده و خير و نيکي است. اين تعبير کلي شورباست ولي در غذاهايي مانند شوربا، آبگوشت، آش، حليم و از اين قبيل که از مواد مختلف و متعدد تهيه و پخته مي شود طعم و مزه آن مسير را معين مي کند. اگر در خواب فقط شوربا ببينيم خوب است و نعمت و خوبي تعبير شده چه خودمان پخته و تهيه کرده باشيم و چه ديگري به ما بدهد ولي اگر آن را بخوريم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتي است. خيلي کارها هست که ما به اميد سود بردن انجام مي دهيم يا اقدام مي کنيم ولي در جريان عمل با شکست رو به رو مي شويم و ناراحتي نصيب ما مي گردد. شورباي بد طعم و بدمزه چنين چيزي را در خواب مي نماياند. شوري و ترشي آن نيز همين تعبير را دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)