آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

ساروج

 

اگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند كه ساروج مي كند، تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ساروج به خواب، بر سه وجه است. اول: سخن لطيف. دوم: مدارا نمودن. سوم: رضاي مردم جستن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)