آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرخچه

 

بدان كه سرخچه زيادتي مال است. اگر ديد بر تن او سرخچه بيرون آمد، دليل كه او را مال به رنج و سختي حاصل شود از حلال. اگر ديد بر تن او سرخچه سرخ و روشن است، دليل كه مال حرام حاصل كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)