آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سریشم

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه سريشم داشت، دليل است كه به قدر آن غمِ عيال خورد. اگر بيند كه به سريشم چيزي چسبانيد، دليل كه كارهاي محكم كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)